Privacyverklaring Ondernemerskring Oost-GroningenAlgemeen

In het kader van alle activiteiten die Ondernemerskring Oost-Groningen uitvoert, kunnen we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken. We nemen uw privacy hierbij uiterst serieus. U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan. We vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Hiermee geeft Ondernemerskring Oost-Groningen, als bewerker en verantwoordelijke (‘gebruiker’), uitvoering aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens kunnen door Ondernemerskring Oost-Groningen worden verwerkt. In deze Privacyverklaring is te lezen welke gegevens en voor welke doeleinden uw gegevens door Ondernemerskring Oost-Groningen worden verwerkt, aan wie uw gegevens kunnen worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en waar u met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht kunt bij het secretariaat van Ondernemerskring Oost-Groningen.

Welke gegevens verzamelt Ondernemerskring Oost-Groningen?

De belangrijkste persoonsgegevens die Ondernemerskring Oost-Groningen verzamelt en bewaard zijn; Naam/adres/woonplaats (NAW)-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), financiële gegevens (bankrekeningnummer, tenaamstelling, factuuradres, KvK- en btw-nummer), pasfoto’s en foto’s van activiteiten van Ondernemerskring Oost Groningen, IP-adres, gegevens van activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type. In bijzondere gevallen zoals bij volmacht, onder curatele-stelling, overlijden etc. kunnen aanvullende documenten/bewijsstukken worden gevraagd.

Waarom verzamelt/verwerkt Ondernemerskring Oost-Groningen deze gegevens?

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de dienstverlening van Ondernemerskring Oost-Groningen en het communiceren met u. Deze gegevens hebben wij nodig om de ledenadministratie bij te houden en facturen te kunnen verzenden. De facturen (met uw gegevens) worden voor onze eigen administratie bewaard. Ook mailverkeer tussen u en ons bewaren wij, om op die manier de juiste gegevens te kunnen verwerken voor de opdrachten die u ons toekent en de vragen die u ons stelt te kunnen beantwoorden. In het onderstaande overzicht ziet u voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Het opmaken en verzenden van een factuur voor geleverde diensten en/of producten
 • Om onze leden te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw vragen te beantwoorden
 • Om onze leden en derden te kunnen informeren over activiteiten van Ondernemerskring Oost-Groningen en om de onderlinge samenhang tussen de leden te vergroten
 • Om onze leden te informeren over mogelijke wijzigingen in onze dienstverlening of producten
 • Om goederen en/of diensten bij onze leden af te kunnen leveren
 • Om de website te verbeteren en af te stemmen op de wensen van onze leden
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van Ondernemerskring Oost-Groningen zullen deze persoonsgegevens aan derden ter beschikking worden gesteld of overgedragen. Uiteraard worden enkel de uiterst noodzakelijke gegevens ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld uw adresgegevens zodat uw badge en drukwerk rechtstreeks van de fabrikant naar u toegestuurd kunnen worden.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht voor commerciële doeleinden. Wanneer onverhoopt sprake is van een datalek, zullen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen en melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe? Wijze van verwerking van de gegevens

Ondernemerskring Oost-Groningen bedient zich van zeer goed beveiligde IT-systemen waarin gegevens worden opgeslagen. De wijze van verwerking van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de AGV. Wij bewaren uw gegevens in ons systeem, totdat u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, en enkel zolang deze gegevens nodig zijn voor uitvoering van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Ook de derden die gebruik maken van gegevens zoals hierboven vermeld, dienen te werken in overeenstemming met de AVG en zullen goed beveiligde IT-systemen hanteren.

Uw rechten

U heeft recht op gedegen verwerking van uw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om u te informeren op alle rechten die u heeft. U heeft ten minste de onderstaande rechten:

 • *Recht op inzage van uw gegevens
 • *Recht op rectificatie
 • *Recht op vergetelheid.
  U kunt ons verzoeken om uw gegevens uit onze systemen en administratie te verwijderen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen met inachtneming van onze wettelijke verplichtingen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Op uw verzoek leveren wij een kopie van uw gegevens.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering.
  Ondernemerskring Oost-Groningen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Ondernemerskring Oost-Groningen) bij betrokken is.
 • **Recht van bezwaar

Aanpassing of verwijdering van de gegevens of informatie opvragen

U kunt een verzoek indienen tot het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar info@oognet.nl. Als u later wilt weten waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, kunt u daarover contact opnemen met Ondernemerskring Oost-Groningen. Op uw verzoek zal Ondernemerskring Oost-Groningen u hierover informeren.

**Bezwaar tegen de wijze van verwerking van de gegevens

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, dan kunt u verzet aantekenen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar info@oognet.nl of een brief naar: Ondernemerskring Oost-Groningen, Zeefbaan 22, 9672 BN Winschoten. U heeft ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies op deze website

De term ‘cookies’ verwijst naar cookies en andere soortgelijke technologieën die in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving over privacy in elektronische communicatie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine stukjes software die uw browser plaatst op uw computer of social media apparatuur. Cookies helpen uw browser om naar een website te gaan. Cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen van uw computer of in uw documenten. Een server kan cookies ‘lezen’ met als doel om een meer gebruiksvriendelijke dienst te verlenen. Om uw privacy te beschermen, geeft uw browser alleen toegang tot de cookies die al naar u zijn gezonden en die door u zijn geaccepteerd.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop u reageert op de inhoud van onze website en om ons te helpen uw ervaring bij het bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies onthouden bijvoorbeeld welke browser u gebruikt en of er aanvullende browsersoftware is geïnstalleerd. Ook onthouden cookies uw voorkeuren zoals taal en regio. Deze instellingen blijven door de cookies uw standaardinstellingen bij elk volgend bezoek aan de website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op www.allaboutcookies.org.

Cookies weigeren of verwijderen

De cookies die wij gebruiken zijn niet tot uw persoon herleidbaar. Indien u uw cookie-instellingen wilt aanpassen of cookies wilt verwijderen of blokkeren, kunt u de help-functie in uw browserprogramma raadplegen. Let op, de meeste browsers accepteren cookies automatisch, het kan dus zijn dat u de cookies actief dient te verwijderen of te blokkeren indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt.

Ook wanneer u het gebruik van cookies weigert of blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het kan echter zijn dat een aantal functies niet goed werkt.

Meer informatie voor gegevens over het verwijderen of weigeren van cookies en over cookies in het algemeen vindt u op www.allaboutcookies.org. Voor informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele telefoons en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw mobiele toestel.