Vereniging Parkmanagement Oldambt

De Vereniging Parkmanagement Winschoten (VPO) is in 2007 opgericht om in samenhang bestaande en nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen en de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Later is de Vereniging Parkmanagement Oldambt onderdeel geworden van Ondernemerskring Oost-Groningen. OOG trekt samen met Gemeente Oldambt op om nieuwe bedrijvigheid en nieuwe economische activiteiten te stimuleren en ondersteunen en de belangen te behartigen voor de bedrijven op de industrieterreinen bij de uitvoering van grote projecten zoals glasvezel, groenonderhoud en energiebesparing.

Word nu lid!

Samenwerking Gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt is een belangrijke gesprekpartner op het gebied van economie en werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in de gemeente Oldambt. De samenwerking is vastgelegd in een convenant. Afgesproken is dat in de overleggen de volgende zaken aan de orde worden gesteld:

  • Het beheer van de openbare ruimte en het vasthouden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
  • De gemeente zal bij de vast te stellen beleidskwaliteitsplannen, de bestemmingsplannen en de ruimtelijke (her-)ontwikkelingen voor de bedrijfsterreinen, evenals voor de overige ontwikkelingen OOG zien als haar gesprekspartner.
  • OOG zal samen met de gemeente werken aan het actualiseren van de economische beleidsdoelen van de gemeente op het gebied van bedrijventerreinen en het ondersteunen, stimuleren en aantrekken van nieuwe economische activiteiten.
  • Ontwikkelingen met betrekking tot handhaving en verkeer zullen gezamenlijk worden besproken.
  • Andere zaken die betrekking hebben op de industrieterreinen in de gemeente Oldambt.

Ruimtelijke kwaliteit

OOG werkt samen met de gemeente aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit zodat:

  • De kwaliteit van de industrieterreinen wordt verhoogd en bedrijven minder snel vertrekken en nieuwe bedrijven zich willen vestigen.
  • Overleg over de Bestemmingsplannen zoals die op dit moment worden behandeld.
  • De gemeente werkt een beeldkwaliteitplan uit waarin uitgangspunten en kwaliteitseisen worden omschreven waaraan toekomstige (ver)bouwplannen op de bedrijventerreinen moeten voldoen. OOG is hierbij nauw betrokken.
  • De lat moet op een reëel en economisch haalbaar niveau komen te liggen.

Beheer van bedrijventerreinen

De samenwerking tussen de gemeente en OOG heeft tot doel het optimaal functioneren van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Oldambt en het daartoe vastleggen van afspraken tussen gemeente en ondernemers. De gemeente en OOG willen hierin samen optrekken, met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden. Het gaat hier met name om het regelen van het beheer van de openbare ruimte en het vasthouden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit in aansluiting op de revitalisering van de terreinen Hoogebrug I en II en Rensel.

Het gezamenlijk uitwerken van het beheer van de bedrijventerreinen kan op veel manieren. Essentieel daarbij is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid behoud waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het beheer van het openbaar gebied. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitstraling van hun panden en percelen die zij gebruiken. OOG gaat het beheer niet overnemen maar in goed overleg met de gemeente bewaken vzodat het op een goed niveau wordt uitgevoerd. OOG wil structureel meedenken in het beheer van de bedrijventerreinen. Beheer is een permanent terugkerend onderwerp in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeente.

Daarnaast is er binnen het bestuur van OOG regelmatig overleg over de actuele situatie op en rond de bedrijventerreinen in gemeente Oldambt. De gemeente Oldambt heeft een digitaal meldpunt voor klachten en meldingen openbare ruimte geopend. Met het gemeentebestuur is afgesproken om het functioneren van dit meldpunt te volgen en heeft hier regelmatig afstemming over met het OOG. Wij vragen u om uw klachten en meldingen bij het digitale loket te melden en OOG op de hoogte te houden van uw ervaringen met de afhandeling van uw klachten en meldingen. U kunt uw ervaringen mailen naar: info@oognet.nl.

Duurzaamheid

Duurzame economische ontwikkeling klinkt erg wetenschappelijk, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Bedrijven moeten langer met hun bedrijfsgebouwen en bedrijfsomgeving kunnen volstaan doordat de bedrijfsomgeving en hun gebouwen regelmatig worden aangepast aan de eisen van de tijd. Als bedrijven zich moderniseren en blijven investeren komt dit meestal ook ten goede aan het milieu en de ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld moderne bouwtechnieken leveren energiebesparing op en het renoveren van panden en terreinen levert een grotere ruimtelijke kwaliteit op.

Om bedrijven hiertoe te verleiden moeten overheid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken.
Het realiseren van deze doelstellingen zal een belangrijke bijdrage leveren aan het binden, stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente Oldambt.

Om de lange en korte termijn doelstelling te kunnen bereiken is een nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en bedrijfsleven onderling van essentieel belang. Deze samenwerking zal moeten worden gevoed door de gemeentelijke afdelingen waarbij de afdeling Economische Zaken een centrale en coördinerende rol speelt. Het VPO verwoordt de wensen en de belangen van de bedrijven. Tevens doet zij voorstellen voor eventuele projecten.

Veiligheid

In de voorgaande jaren is in nauwe samenwerking met gemeente, politie, brandweer, platform criminaliteitspreventie Groningen en MKB Noord het raject Keurmerk Veilig Ondernemen doorlopen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is verworven onder voorwaarde dat een pakket aan maatregelen wordt doorgevoerd van voorlichtingsavonden op gebied van criminaliteitspreventie, brandveiligheid, verkeersveiligheid tot en met beter beheer van ondermeer groen e.d. Ook parkeren van vrachtwagens en opleggers op de openbare weg is vanuit oogpunt van veiligheid aangepakt.

 

Wilt u ook in informele sfeer uw zakelijke netwerk in de regio uitbreiden?

Maak kennis met de Ondernemerskring Oost-Groningen en kijk of een lidmaatschap bij OOG iets voor u is. Neem contact op met het secretariaat voor een vrijblijvende kennismaking.